این لیست شامل افرادی است که در رویدادها شرکت داشته‌اند و یا از فعالان این حوزه میباشند.

نام و نام خانوادگی: محمد آبادی
وب سایت: https://nowlearn.ir
ایمیل: info@nowlearn.ir
تلفن: ۰۹۱۹۱۳۸۳۸۱۸

نام و نام خانوادگی: عبدالرحمن همائی
وب سایت: https://in4bsd.com
ایمیل: info@meetbsd.ir
تلفن: ۰۹۱۹۵۵۳۴۹۲۴

نام و نام خانوادگی: محمد عابدینی
تلفن: ۰۹۳۵۶۷۵۷۰۲۰

نام و نام خانوادگی: محمد نیکخصال
تلفن: ۰۹۱۲۳۷۱۹۴۴۷