لطفا برای شرکت در رویداد از طریق ارسال یک ایمیل با موضوع ثبت نام به آدرس ذیل اقدام کنید:
info@meetbsd.ir

لطفا برای مشاهده مخازن، سیستم عامل‌ها، ویدیوها و فایل‌های مرتبط با رویدادها به لینک https://contents.meetbsd.ir مراجعه کنید.

meetBSD

نوع رویداد: مجازی
تاریخ رویداد: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ 
موضوع: مباحث پیشرفته مجازی ساز Bhyve