نوع رویداد: سمینار
تاریخ رویداد: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 
موضوع: Virtualization With FreeBSD 11.1