نوع رویداد: مجازی
تاریخ رویداد: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ 
موضوع: مباحث پیشرفته مجازی ساز Bhyve